Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

Juridische Informatie

U bent momenteel verbonden met de website van

BLI - Banque de Luxembourg Investments
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer: B 80479
Sociale zekerheid: 2001 2201 673, BTW: LU 187 161 83, BIC (Bank Identifier Code): BLUXLULL

Erkend conform hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (hierna de "CSSF") als beheervennootschap onder nummer S 645.

En waarvan de toezichtautoriteit de CSSF is
283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg
Telefoon: (+352) 26 25 1 - 1 (central)
Fax: (+352) 26 25 1 - 26 01
www.cssf.lu

Directeur van de publicatie: BLI - Banque de Luxembourg Investments
Host: Banque de Luxembourg

Voorwerp van de site:

Deze website heeft als doel BLI - Banque de Luxembourg Investments en haar activiteiten voor te stellen. De website mag niet worden beschouwd als constitutief voor een vestiging of effectieve dienstverlening buiten het Groothertogdom Luxemburg.

Toegang tot en gebruik van de website:

Elke persoon die in een rechtsgebied verblijft waar hij, om welke reden ook die bijvoorbeeld verband houdt met zijn nationaliteit of zijn verblijfplaats, niet het recht heeft de websites van buitenlandse beheervennootschappen te raadplegen, dient zich ervan te weerhouden deze website te raadplegen. BLI - Banque de Luxembourg Investments wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze personen af en nodigt elke gebruiker uit om, alvorens de website te gebruiken, te controleren of er geen bepalingen zijn die de terbeschikkingstelling van de website door BLI - Banque de Luxembourg Investments voor hem verhinderen of beperken.

Deze website is een informatiewebsite die zich uitsluitend richt tot institutionele beleggers, die zowel klant kunnen zijn van BLI - Banque de Luxembourg Investments als personen die er geen klant van zijn. De op de website voorgestelde diensten zijn evenwel strikt voorbehouden aan de klanten van BLI - Banque de Luxembourg Investments.

Om in te schrijven op de beleggingsfondsen van Banque de Luxembourg die op deze website beschreven worden, vragen wij beleggers om zich te richten tot Banque de Luxembourg, depositobank, tot de European Fund Administration (EFA), onderaannemer van de centrale administratie, of tot de gebruikelijke platforms in de landen waar de fondsen worden verdeeld.

BL is een bevek naar Luxemburgs recht die wordt gepromoot door Banque de Luxembourg. De compartimenten van de bevek BL zijn geregistreerd in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Spanje, Italië, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Singapore, met uitzondering van de fondsen BL-Short Term Euro en BL-Short Term Dollar, die niet zijn geregistreerd in Zwitserland, Spanje, Denemarken en Finland. De compartimenten van de bevek BL Fund Selection zijn geregistreerd in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden en Singapore.

Er wordt aan herinnerd dat het vertrouwelijke karakter van correspondentie via het internet niet gewaarborgd is en dat elke internetgebruiker alle gepaste maatregelen dient te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

BLI - Banque de Luxembourg Investments zal alles in het werk stellen om deze website te allen tijde operationeel te houden. BLI - Banque de Luxembourg Investments biedt echter geen enkele garantie dat deze website of al zijn functies te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

Elke toegang tot deze website wordt geacht rechtstreeks te hebben plaatsgevonden op de zetel van BLI - Banque de Luxembourg Investments, op de datum en het uur die vermeld staan op haar server, waarbij het logboek van de verbindingen van BLI - Banque de Luxembourg Investments geldt als bewijs hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Deze website, alsook alle relaties en transacties die daarmee kunnen worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving, en worden meer in het bijzonder geregeld door de Luxemburgse wet van 14 augustus 2000 betreffende de elektronische handel*. Zijn inhoud beantwoordt aan de aanbevelingen die de CSSF heeft gepubliceerd in haar onderzoek van "Les services financiers par Internet" van december 2001. BLI - Banque de Luxembourg Investments verbindt zich ertoe de Luxemburgse wetten en reglementen die de exploitatie van een website regelen, na te leven.

Enkel de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg is bevoegd voor alle geschillen waartoe deze website aanleiding zou kunnen geven. Er kan wel een klacht worden ingediend bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Inhoud van de website:

De informatie die wordt gepubliceerd op deze website dient te worden beschouwd als "commerciële communicatie" in de zin van de wet van 14 augustus 2000 betreffende de elektronische handel. Elke persoon die zich toegang verschaft tot de website stemt er op voorhand mee in om communicatie van commerciële aard van BLI - Banque de Luxembourg Investments te ontvangen via deze website of via elektronische post.

Deze website bevat met name informatie die ter beschikking wordt gesteld door externe vennootschappen of hyperlinks naar andere websites, die niet ontwikkeld werden door BLI - Banque de Luxembourg Investments. Het bestaan van een link op de website van BLI - Banque de Luxembourg Investments naar een andere website vormt vanwege deze laatste geen enkele erkenning noch enige waarborg met betrekking tot de inhoud of tot de persoon die deze andere website exploiteert.

De financiële en economische informatie en beoordelingen die worden gepubliceerd op de website, worden uitsluitend ter indicatie gegeven op basis van informatie die bekend is op de dag van de publicatie ervan en vormen in geen geval een productaanbod, noch een aanbeveling of verzoek om te beleggen, en mogen ook niet worden geïnterpreteerd als beleggings, juridisch of fiscaal advies. Deze informatie en beoordelingen dienen met de grootste voorzichtigheid te worden gebruikt. BLI - Banque de Luxembourg Investments geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, de betrouwbaarheid, het actuele karakter of de integriteit van deze informatie.

Elke potentiële geïnteresseerde moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggingsbeslissingen en mag slechts beslissen om te beleggen na zorgvuldig nagedacht te hebben, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze beleggingen bij zijn specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. De aandacht van elke geïnteresseerde wordt gevestigd op het feit dat de resultaten die in het verleden werden opgetekend, geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten. De inschrijving op de deelbewijzen van fondsen kan enkel gebeuren op basis van hun officiële documentatie (prospectus, Essentiële-informatiedocument (Eid) of Document Met Essentiële Beleggersinformatie (KIID).

BLI - Banque de Luxembourg Investments behoudt zich het recht voor om, wanneer zij dit gepast acht, de inhoud van de website te wijzigen of de website ontoegankelijk te maken.

Hyperlinks:

Het creëren van hypertekstlinks naar deze website is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BLI - Banque de Luxembourg Investments. De op deze website beschikbare hypertekstkoppelingen worden slechts verstrekt ter informatie en voor het comfort.

Noch de hyperlinks naar andere websites vanuit deze website, noch de inhoud van de externe doelsites van de hyperlinks brengen in geen enkel geval enige aansprakelijkheid voor BLI - Banque de Luxembourg Investments met zich mee.

Overzicht van de rechten van beleggers

 

Naamgegevens:

 

“Cookies”:

Cookiebeleid

Auteursrechten:

De integrale of gedeeltelijke reproductie of representatie van pagina's, gegevens en elk ander onderdeel van de website, via welk proces of welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van BLI - Banque de Luxembourg Investments, is namaak.

Tarifering:

De toegang tot de website is gratis, exclusief de kosten voor toegang tot het internet (internetproviders en telefonische communicatie), die rechtstreeks door de operatoren worden gefactureerd.

Beleid inzake het uitoefenen van stemrechten:

Als beheersvennootschap onderworpen aan hoofdstuk 15 van de wet van 2010 op de icb's voert BLI een adequate en doeltreffende strategie om te bepalen wanneer en hoe de stemrechten verbonden aan de effecten die haar icbe's in portefeuille hebben, worden uitgeoefend in het belang van de icbe en de houders van aandelen en rechten van deelneming.

In die strategie worden de maatregelen en procedures bepaald die BLI in de volgende domeinen heeft opgesteld:

  • Relevante bedrijfsgebeurtenissen monitoren;
  • De stemrechten uitoefenen in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de desbetreffende icbe's die BLI beheert;
  • Belangenconflicten als gevolg van stemrechten voorkomen of beheren.

Voor elke icbe die BLI beheert, is een gespecialiseerde dienstverlener aangesteld (de 'adviseur voor stemmingen bij volmacht') die (i) stemadvies moet verstrekken en (ii) die beslissingen moet uitvoeren.

In overeenstemming met haar interne beleid en procedures heeft BLI monitoringprocessen ingesteld om de activiteiten van de adviseur voor stemmingen bij volmacht te controleren.

Meer informatie over het stembeleid van BLI is op verzoek verkrijgbaar.

 

Het beleid inzake de uitoefening van de stemrechten verbonden aan instrumenten in de portefeuilles die door BLI – Banque de Luxembourg Investments worden beheerd, is kosteloos en op eenvoudig verzoek van de beleggers verkrijgbaar:

per e-mail op het adres info@bli.lu,
per fax op het nummer : +352 26 26 99-3333, of
met de post op het volgende adres:
BLI - Banque de Luxembourg Investments
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Remuneratiebeleid:

Het remuneratiebeleid van BLI - Banque de Luxembourg Investments is gebaseerd op het remuneratiebeleid dat van kracht is binnen het moederbedrijf, Banque de Luxembourg, en is in overeenstemming met de reglementaire voorschriften en de waarden waarmee Banque de Luxembourg en BLI - Banque de Luxembourg Investments zich blijvend willen vereenzelvigen.

BLI - Banque de Luxembourg Investments zorgt voor een gepast evenwicht tussen de vaste en variabele componenten van de totale vergoeding. Het vaste gedeelte is een voldoende groot deel van de totale verloning om voldoende bewegingsvrijheid te bieden met betrekking tot het beleid voor het vaststellen van de variabele componenten van de verloning, meer bepaald de mogelijkheid om geen variabele component uit te betalen. BLI - Banque de Luxembourg Investments behoudt zich het recht voor om elke toekenning van een variabele vergoeding te herzien, indien blijkt dat deze werd toegekend in omstandigheden van ongeoorloofd gedrag.

Een jaarlijkse waardering door de hiërarchie is meer gebaseerd op kwalitatieve dan op kwantitatieve criteria. In het geval van kwantitatieve criteria worden deze bij voorkeur uitgedrukt in het licht van te bereiken groepsdoelstellingen. Dat versterkt de sereniteit van het arbeidsklimaat, terwijl de belangen van de cliënten beter worden gevrijwaard.

Conform artikel 5 van Europese verordening 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector wordt in het remuneratiebeleid van BLI - Banque de Luxembourg Investments rekening gehouden met duurzaamheidsrisico's.

Concreet vindt BLI - Banque de Luxembourg Investments dat de transitie naar een evenwichtige en duurzame economie integraal deel uitmaakt van haar doelstellingen en dat iedereen daar een actieve rol in moet spelen. Aangezien duurzaamheidsfactoren net als andere relevante criteria zijn opgenomen in de criteria voor de kwalitatieve loonevaluatie, speelt elke werknemer een actieve rol in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van BLI - Banque de Luxembourg Investments.

In het managementcharter van Banque de Luxembourg, dat ook binnen BLI - Banque de Luxembourg Investments wordt toegepast, wordt het thema diversiteit behandeld, meer bepaald met betrekking tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen, inclusief de preventie van loondiscriminatie.

De informatie over het aangepaste remuneratiebeleid, inclusief een beschrijving van de manier waarop vergoedingen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de vergoedingen en voordelen, inclusief de samenstelling van het remuneratiecomité, is voor beleggers kosteloos verkrijgbaar op eenvoudig verzoek:

per e-mail op het adres info@bli.lu,
per fax op het nummer (+352) 26 26 99-3333,
of
met de post op het volgende adres:
BLI - Banque de Luxembourg Investments
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Bent u niet tevreden over onze diensten? Neem contact op.

Wij hechten veel belang aan de tevredenheid van onze cliënten en de bescherming van hun belangen.

Daarom hebben wij een eenvoudige en snelle procedure uitgewerkt voor het indienen van een klacht bij onze vennootschap.

Klachten kunnen worden ingediend in het Frans, Engels, Duits of Letzeburgs:
per e-mail op het adres info@bli.lu,
per fax op het nummer (+352) 26 26 99-3333, ter attentie van het hoofd Klachtenbehandeling, of

met de post op het volgende adres:
BLI - Banque de Luxembourg Investments
Ter attentie van het hoofd Klachtenbehandeling
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

De klacht moet gemotiveerd zijn en vergezeld gaan van de volgende documenten:

  • een chronologische en gedetailleerde uiteenzetting van de feiten die aan de grondslag liggen van de klacht;
  • een verklaring waarin u bevestigt dat u de zaak niet aanhangig hebt gemaakt bij een rechtbank, een bemiddelaar of een ander buitengerechtelijk orgaan voor klachten in Luxemburg of in het buitenland;
  • in het geval een andere persoon handelt in uw naam en voor uw rekening, een document waaruit zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt;
  • een kopie van uw geldige identiteitskaart en, in voorkomend geval, die van uw vertegenwoordiger;
  • een document waaruit uw hoedanigheid als aandeelhouder (of voormalig aandeelhouder) blijkt, evenals de bijzonderheden over de positie die u aanhoudt (of hebt aangehouden).

Binnen de tien werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Wij bezorgen u ten laatste binnen de maand die volgt op de ontvangst van uw klacht, een gepast antwoord op uw klacht, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die naar behoren worden verantwoord.

Bent u van mening dat u geen bevredigend antwoord hebt gekregen, dan kunt u uw klacht rechtstreeks richten aan de Directie van onze vennootschap, op de hierboven vermelde adressen en faxnummers, of aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg) binnen een jaar na het indienen van de eerste klacht en volgens de modaliteiten van verordening CSSF 16-07 van 26 oktober 2016 betreffende de buitengerechtelijke regeling van klachten, gepubliceerd in Mémorial A, nr. 228 van 11 november 2016, eveneens te raadplegen op de website van de CSSF: www.cssf.lu.

* Memorial A nr. 96 van 8 september 2000, p. 2175.

Betrokkenheidsbeleid

Als vermogensbeheerder in de zin van Richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 heeft BLI - Banque de Luxembourg Investments, conform die richtlijn, op zijn website een betrokkenheidsbeleid gepubliceerd, waarin staat beschreven hoe het aandeelhoudersbetrokkenheid in zijn beleggingsstrategie heeft geïntegreerd. Wanneer nodig zal dit beleid worden herzien en bijgewerkt. De informatie over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid zal openbaar worden gemaakt op het einde van het jaar in de vorm van een verslag over de periode vanaf 1 januari van het lopende jaar.

Meldpunt

Het meldpunt (hierna 'het Meldpunt') is niet bedoeld voor klachten van commerciële aard. Die worden apart behandeld in overeenstemming met de reglementaire voorschriften.

Via het Meldpunt waartoe u via deze pagina toegang hebt, kunt u alle eventuele onregelmatigheden melden die u doen betwijfelen of de entiteit in kwestie alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, de beroepsnormen en de daaruit voortvloeiende interne procedures heeft nageleefd en waarop naar uw mening geen bevredigend antwoord is geboden.

U kunt onregelmatigheden melden in alle mogelijke domeinen: bankzaken; financiële aangelegenheden; boekhouding; corruptiebestrijding; mededinging; marktmisbruik; milieubescherming; mensenrechten en vrijheid; gezondheid, hygiëne en veiligheid; andere.

Alle meldingen worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving behandeld door gespecialiseerde medewerkers van Human Resources of Compliance, naargelang het onderwerp.

Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving die op hen van toepassing is.

Wie misbruik maakt van het Meldpunt, kan daarvoor bestraft worden, maar wie het Meldpunt te goeder trouw gebruikt, zal geen disciplinaire sancties opgelegd krijgen, ook niet als de melding later onjuist blijkt of er geen gevolg aan wordt gegeven.

Ik verklaar de informatie over het Meldpunt van BLI - Banque de Luxembourg Investments en over de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen.

Hoe meldt u Onregelmatigheden?

U kunt onregelmatigheden strikt vertrouwelijk melden via een van de volgende kanalen:

Per e-mail:

U kunt het formulier invullen en met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" in de onderwerpregel verzenden naar:

dispositif.alerte@bli.lu

Per post:

U kunt het formulier invullen en in een envelop met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" verzenden naar:

Compliance – Meldpunt (strikt vertrouwelijk)

Département Compliance

BLI - Banque de Luxembourg Investments – 16 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg – Groothertogdom Luxemburg